Поема «Гайдамаки» як найконтроверсійніший текст Шевченка

Main Article Content

Роксана Харчук

Abstract

Авторка статті засвідчує, що контровер- сійність поеми Шевченка «Гайдамаки» зу- мовлюють превалювання в ній колективної пам’яті (усної історії), індивідувальні спо- мини й відсутність пам’яті історичної, під- твердженої джерельною базою

Article Details

Section
Статті

References

Антонович В. Б. Очерк состояния православной церкви в Юго-Западной России с половины ХVІІ до конца ХVІІІ столетия / В. Антонович // Антонович В. Б. Моя сповідь: Вибрані історичні та публіцистичні твори / Упор. О. Тодійчук, В. Ульяновський. Вст. ст. та коментарі В. Ульяновського. – К.: Либідь, 1995. – С. 470–532.

Аржакова Л. М., Клецкова Е. В., Таирова-Яковлева Т. Г. Полемические заметки о Колиивщине / Л. М. Аржакова, Е. В. Клецкова, Т. Г. Таирова // Український гуманітарний огляд. – К., 2013, – Вип. 18. – С. 88–114.

Бантыш-Каменский Д. Н. История Малой России: [в 3 т.] / Д. Н. Бантыш-Каменский. – М.: В типографии Семена Скливановского, 1830.

Барабаш Ю. «Коли забуду тебе, Єрусалиме…» Гоголь і Шевченко: порівняльно-типологічні студії / Ю. Барабаш. – Х.: Акта, 2001. – 373, [3] с.

Барабаш Ю. Тарас Шевченко: імператив України: історіо- й націософська парадигма / Ю. Барабаш. – К.: Видавничий дім «Києво-Могилянська акдемія», 2004. – 181 с.

Біографія Т. Г. Шевченка за спогадами сучасників / АН УРСР; Держ. музей Тараса Шевченка. – К.: Вид-во АН УРСР, 1958. – 439 с.

Бородін В. Т. Г. Шевченко і царська цензура: Дослідження та документи: 1840–1862 роки / В. Бородін. – К.: Наук. думка, 1969. – 164 с.

Боронь О. Історичний простір у поемі «Гайдамаки» / О. Боронь // Тарас Шевченко. Текст і контекст. Гайдамаки. – Черкаси: Брама–Україна, 2011. – С. 191–193.

Грабович Г. Шевченкові «Гайдамаки»: Поема і критика / Г. Грабович. – К.: Критика, 2013. – 360 с.

Гуслистий К. Коліївщина в творах Шевченка / К. Гуслистий // Пам’яті Т. Г. Шевченка: Зб. ст. до 125-ліття з дня народження: 1814–1939 / редкол.: С. М. Бєлоусов (відп. Ред.) та ін.;

Акад. наук УРСР. – К.: Вид-во Академії наук УРСР, 1939. – С. 121–157.

Дзюба І. Тарас Шевченко. Життя і творчість / І. Дзюба. – К.: Видавничий дім «Києво-Могилянська акдемія», 2008. – 720 с.

Дубнов С. Краткая история евреев. – Режим доступу: http://jhistory.nfurman.com/code/dubnov40.htm

Задорожна Л. Імператив історії у Шевченкових «Гайдамаках» та чинник сприйняття його сьогодні / Л. Задорожна // Шевченкознавчі студії. – 2013. – Вип. 16. – С. 9–19.

Залеський Б. З нотаток до листів Шевченка / Б. Залеський // Спогади про Тараса Шевченка / Упоряд. і прим. В. С. Бородіна і М. М. Павлюка; передм. В. Є. Шубравського. – К.:

Дніпро, 1982. – С. 249–254.

Запис дискусій робочої наради з моніторингу підручників історії України для середніх шкіл. – Режим доступу: http://osvita.khpg.org/index.php?id=1223646074#_ftnref1

И. П. Ш.[Шульгин И.]Барская конфедерация / И. П. Ш. [Шульгин И.] //Энциклопедический лексикон Плюшара. – Санкт-Петербург, 1836. – Т. 5. – С. 9–14.

Івакін Ю.О. Коментар до «Кобзаря» Шевченка / Ю. О. Івакін. – К.: Наук. думка, 1964. – 372 с.

История Русов, или Малой России. Сочинение Георгия Кониского, архиепископа белоруского. – М.: В университетеской типографии, 1846. – ІV+261+31с.

Колесса Ф. Фольклористичні праці / Ф. Колесса; АН УРСР, ін.-т мистецтвознавства, фольклору та етнографії ім. М. Т. Рильського. – К.: Наук. думка, 1970. – 328 с.

Конрад Валленрод. Историческая повесть из литовских и прусских событий Адама Мицкевича. Перевел с польского Афанасий Шпигоцкий. – М.: Унив. тип., 1832. – 96 с.

Кошова Л. Шевченко та «Історія Русовъ» / Л. Кошова. – Х.: Державне видавництво України, 1928. – 24 с.

Куліш П. Записки о Южной Руси / П. Куліш // Куліш П. Повне зібрання творів. – К.: Критика, 2015. – Т. 3. – Кн. 2. – 384 с.

Куліш П. Мальована гайдамаччина / П. Куліш // Правда. – 1876. –№ 9. – С. 349–358; –№ 10. – С. 384–394; – № 11. – С. 420–427; – № 12. – С. 460–471.

Максимович М. Известия о гайдамаках: Замечания на книгу г. Скальковского «Наезды гайдамак на Западную Украину в ХVІІІ столетии», изданную в Одессе 1845 г. / М. Максимович // Москвитянин. – 1845. – № 5/6. – С. 45–68.

Максимович М. Сказание о Колиивщине / М. Максимович // Максимович М. У пошуках омріяної України Вибрані українознавчі твори / М. М. Максимович; упор. і всуп. ст. В. Короткого. – К.: Либідь, 2003. – С. 314–337.

Маркевич Н. История Малороссии: [в 5 т.] / Н. Маркевич. – М.: В типографии Августа Семена, 1842–1843.

Мочульський М. До генези й пояснення «Інтродукції» до «Гайдамаків» Т. Шевченка / М. Мочульський // ЗНТШ. – 1922. – Т. 133. – С. 99–114.

Навроцький Б. «Гайдамаки» Тараса Шевченка: Джерела. Стиль. Композиція / Б. Навроцький. – Х.: Державне видавництво України, 1928. – 400 с.

Нахлік Є. Доля – Los – Судьба: Шевченко і польські та російські романтики / Є. Нахлік. – Л.: [б. в.], 2003. – 568 с.

Нахлік Є. Із спостережень над поемою «Гайдамаки» / Є. Нахлік // Тарас Шевченко. Текст і контекст. Гайдамаки. – Черкаси: Брама–Україна, 2011. – С. 243–272.

[Николишин Д.] Тарас Шевченко. Історичні поеми. Пояснив Дмитро Николишин / [Николишин Д.]. – Коломия: В друкарні Вільгельма Бравнера, 1921. – 148 с.

Нита М. «Колиивщина» в синтетических трудах ХІХ, ХХ и ХХІ вв. по истории Польши / М. Нита // Історичний архів: наукові студії. – Миколаїв, 2008. – С. 12–19.

Нора П. Проблематика мест памяти / П. Нора // Нора П., Озуф М., Пиюмеж Ж., Винок М. Франция – память. – СПб.: Издательство С.-Петербургского ун-та, 1999. – 17–50.

Полевой Н. А. История князя Италийского, графа Суворова-Рымникского, генералиссимуса российских войск / Н. А. Полевой. – СПб.: В типографии journaldeSt. Petersbourg,

– 338 с.

[Скальковский А.] История Новой Сечи, или последнего коша Запорожского / [А. Скальковський]; [1-е изд.] – О.: В городской типографии, 1841. – Т. 1–3. – 440 с.

[Скальковский А.] Наезды гайдамак на Западную Украйну. 1733–1768 / [А. Скальковський]. – О.: Городская типография, 1845. – 234 с.

Франко І. Нарис історії українсько-руської літератури до 1890 р. / І. Франко // Франко І. Зібрання творів: у 50 т. – К.: Наук. думка, 1984. – Т. 41. – С. 194–470.

Франко І. Причинки до оцінення поезії Тараса Шевченка / І. Франко // Франко І. Мозаїка: Із творів, що не ввійшли у Зібрання творів: у 50 т. / Упоряд. З. Т. Франко, М. Г. Василенко. – Л., 2001.

Чухліб Т. Хто вони гайдамаки – козаки, бомжі чи вурдалаки? / Т. Чухліб // Сучасність. –2010. – № 3. – С. 163–193.

Шевченко Т. Повне зібрання творів: у 12 т. / Т. Шевченко. – К.: Наук. думка, 2001–2014.

Феофилакта архиепископа болгарського Предисловие, еже от Матфея святаго Евангелиа. – Режим доступу: http://plisco.ru/ortho/service/slavonic/txt/evangelie/1mf.txt

Шпитковський І. «Гайдамаки» Шевченка як пам’ятка Коліївщини / І. Шпитковський // Збірник пам’яти Шевченка (1814–1914). – К.: Друкарня 2-ї Артілі, Володимирська, 43. –

– С. 48–82.

Яковенко Н. Нарис історії України з найдавніших часів до кінця ХVІІІ ст. / Н. Яковенко. – К.: Генеза, 1997. – 380 с.

Яременко В. Історіософський зміст Шевченкових «Гайдамаків» (до 170-річчя виходу поеми) / В. Яременко // Історичний журнал. – 2011. – № 2. – С. 159–179.

BunthajdamakównaUkrainiewr. 1768: opisanyprzezJ. Lippomanaidwóchbezimennych: wyd anewrękopismuprzezEdwardaRaczyńskiego. – Poznań: WdrukarniOrędownikanaGarbach. – № 45,

– 221 s.

CzajkowskiM.Wernyhorawieszczukraiński / M. Czajkowski //PismaMichałaCzajkowskiego. – Lipsk: F. A. Brockhaus, 1862. – 270 s.

GoszczyńskiS. ZamekKaniowski / S. Goszczyński // PismaSewerynaGoszczyńskiego. – Lwów: NakłademFranciszkaPilleraiSpółki, 1838. – T. 1. – 184 s.

[GrabowskiM.] Koliszczyznaі stepy. Powieść przezEdwardaTarszę [pseud.] /[M. Grabowski]. – Wilno: NakłademidrukiemTeofilaGlücksberga, 1838. – 155 s.

KonopczyńskiW. DziejePolskinowożytnej / W. Konopczyński. – Warszawa: InstytutWydawniczyPAX, 1986. – T. 2. – 390 s.

Korzon T. Historya nowożytna / T. Korzon. – Kraków: Nakład G. Gebetnera i Spółki, 1903. – T. 2:od 1649 do 1786 roku. – 736+14 s.

MickiewiczA. KonradWallenrod / А. Mickiewicz // MickiewiczA. Dzieła. – Warszawa: Czytelnik, 1955. – S. 67–128.

Przyboś J.CzytającMickiewicza / J. Przyboś. – Warszawa: PaństwowyInstytutWydawniczy, 1965. – 307 s.

Rawita-GawrońskiF.Historiaruchówhajdamackich (wXVIIIwieku): w 2 t. / F. RawitaGawroński. – Brody: NakłademksięgarniFeliksaWesta, 1913. – 230 s. – 248 s.

SerczykW. A.HistoriaUkrainy / W. A. Serczyk. – Wrocław–Warszawa–Kraków: ZakładNarodowyim. Ossolińskich. Wydawnictwo, 1990. – 520 s.

SerczykW. A.Koliszczyzna / W. A. Serczyk. – Kraków: NakłademUniwersytetuJagiellońskie go, 1968. – 178 s.

SzymanisE.AdamMickiewicz. Kreacjaautolegendy / E. Szymanis. – Wrocław–Warszawa– Kraków: ZakładNarodowyim. Ossolińskich. Wydawnictwo PAN, 1992. – 176 s.